Over ons

Wat is BOOST precies?

BOOST, een lokale, participatieve en geïntegreerde zorgorganisatie.

In het kader van het federaal plan voor chronisch zieken met als titel ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’ (www.integreo.be) werd het Brusselse proefproject BOOST geselecteerd om nieuwe ondersteuningsmethoden te ontwikkelen en te testen.

De doelstelling daarvan? Beter tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van chronisch zieken, hun mantelzorgers en zorgverleners.

BOOST staat voor Better Offer and Organisation thanks to the Support of Tripod model en gaat uit van de invoering van een innovatief organisatorisch model dat berust op 3 belangrijke functies: een ondersteuningsfunctie opgenomen door buurtreferenten; een liaisonfunctie opgenomen door ziekenhuisreferenten en een overlegfunctie opgenomen door de Diapason-overleggroep.

Waarom, voor wie, met wie en met welke voordelen?

• Een nieuw organisatiemodel invoeren dat berust op de koppeling van bovenstaande functies
• De continuïteit van de zorgtrajecten verbeteren
• De toegang tot de zorg verbeteren
• De participatie en autonomie van de patiënt in zijn zorgtraject vergroten
• De juiste omstandigheden helpen ontwikkelen om de levenskwaliteit te verbeteren
BOOST wil in de eerste plaats patiënten helpen die aan chronische ziekten lijden,die wonen en/of behandeld worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met een complexe leefsituatie en een verhoogde kwetsbaarheid doordat ze te maken krijgen met polypathologieën en polymedicatie, frequente ziekenhuisopname, psychische stoornissen, socio-familiaal isolement, lagere inkomsten of een moeilijke toegang tot gezondheidszorg.

Met BOOST willen we adequate zorg en gepersonaliseerde begeleiding toegankelijker maken voor deze bijzonder kwetsbare patiëntengroep.
BOOST wordt gecoördineerd door de vzw BRUSANO en verenigt in de vorm van een consortium meer dan 50 partners uit de zorgsector, de sociale sector en de sector voor persoonsgerichte dienstverlening:
• eerstelijnsactoren en -structuren: huisartsen, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesisten en paramedici (diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten) – zelfstandigen, geïntegreerde centra, laagdrempelige organisaties
• tweedelijnsactoren en -structuren: openbare en privéziekenhuizen, diensthoofden van afdelingen gespecialiseerd in de ziekten waarop het project is gericht
• thuiszorg, gezinshulp, rusthuizen
• overlegorganen en gezondheidsnetwerken – binnen de somatische sector, de geestelijkegezondheidszorg en de sociale dienstverlening;
• patiëntenverenigingen en mantelzorgers
• organisaties voor bijstand aan personen: huisvesting, sociale en psychosociale diensten, dagopvang
• ziekenfondsen
• verenigingen die inzetten op aangepaste lichaamsbeweging, educatie van de patiënt, de promotie van een gezonde levensstijl en permanente vorming, preventie en bescherming op het werk
• universitaire instellingen, wetenschappelijke organisaties

Om de doelstellingen te verwezenlijken, rekenen we op de gezamenlijke menselijke, materiële en/of technische middelen van onze partners, die samen de drijvende kracht achter het project vormen. Op die manier integreren de verschillende actoren de veranderingen geleidelijk aan in hun praktijk. Zo dragen ze bij tot het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken. Dit proces wordt ondersteund door een integratiemanagement, dat erop toeziet dat de transformaties die het project teweegbrengt een geïntegreerde zorgcultuur stimuleren.

Als u geïnteresseerd bent in dit project, neem contact op met ons.
Voordelen voor patiënten
Een verbetering van de levenskwaliteit: Ingeschreven zijn bij BOOST helpt patiënten om de moeilijkheden die ze dagelijks ervaren als chronisch zieke in kaart te brengen.
Een betere organisatie van de zorg: Zorgverleners kunnen er samen voor zorgen dat patiënten over de nodige hulp beschikken op het moment waarop ze die nodig hebben. Door inclusie in BOOST kan een actieve monitoring worden opgestart voor kwetsbare chronische zieken.
Bij een complexe situatie kunnen de zorgverleners en sociale hulpverleners gebruik maken van een waaier aan tools: werken in netwerken, steun voor samenwerking tussen de eerste lijn en het ziekenhuis, telefonische helpdesk, vinden van een buurtreferent, doorverwijzing in het bestaande aanbod

Voordelen voor zorgverleners
BOOST vertrekt vanuit de behoeften van de patiënten en mantelzorgers en steunt op een model dat de afstemming faciliteert tussen alle zorg- en dienstverleners in de leefomgeving van de patiënt.
TOOLS: BOOST zorgt voor tools en methodes die zorgverleners helpen om beter samen te werken, zodat ze aan de behoeften van patiënten kunnen voldoen.
ONTSLUITING: BOOST ontwikkelt processen die de ontsluiting tussen beroepen en sectoren bevorderen.
ORIËNTATIE: BOOST wil het zorgaanbod beter op elkaar afstemmen en een beter overzicht bieden van de middelen waartoe de patiënten toegang hebben.
VOOR ZORGVERLENERS: BOOST besteedt specifiek aandacht aan het welzijn van de betrokken zorgverleners, door de complementaire rollen en specifieke kenmerken van elk van hen te waarderen.

Actiepakketten

Overlegfunctie: DIAPASON
Wat is het?

Diapason is een overlegfunctie die één van de drie pijlers vormt van het organisatiemodel van BOOST dat als doel heeft geïntegreerde zorg te ontwikkelen. Het sluit aan op de functies van buurtreferent (ondersteuning) en ziekenhuisreferent (liaison).

Diapason is bedoeld om multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg te organiseren rond een bepaalde problematiek die op het terrein van het project vastgesteld wordt. Het doel is om gezamenlijke afspraken te maken die de integratie van zorg bevorderen.

Voor elke Diapason wordt er een gesloten groep samengesteld die evenwichtig is wat de diversiteit van de deelnemers betreft, en waarbij die deelnemers representatief zijn voor een beroepsgroep (bv. huisartsen) of een sociologische groep (bv. patiënten). De gevormde groepen worden dan bijeengeroepen om gedurende een bepaalde tijd na te denken over een bepaalde problematiek.

Diapason eindigt met een geheel van gezamenlijk overeengekomen waarnemingen en aanbevelingen.
Wat zijn de verwachte voordelen?

De Diapason-functie heeft als doel

• de kritieke incidenten van de zorgtrajecten vanuit de praktijk in kaart te brengen en structurele en algemene oplossingen te vinden die efficiënt kunnen worden geïmplementeerd op plaatselijk niveau

• een lokale vertegenwoordiging van de beroepen en sectoren te organiseren en communicatiemechanismen te ontwikkelen die het de gemandateerden mogelijk maakt aan het overleg deel te nemen, de doorstroming naar hun sector te verzorgen en, omgekeerd, de problemen van daaruit naar boven te laten komen

• een creatieve en collectieve probleemoplossing aan te moedigen, wat leidt tot een groter engagement om bestaande praktijken onder de loep te houden en te verbeteren

• enerzijds een reeks processen te valideren en anderzijds middelen te ontwikkelen om aan de specifieke behoeften van complexe situaties te voldoen.
Wat maakt het innovatief?

Het behandelde thema moet transversaal zijn, wat betekent dat het de verschillende niveaus van zorg omvat, de disciplines overstijgt en relevant is voor meerdere ziekten en aandoeningen.

De aanpak berust op de competentie van de belanghebbenden om oplossingen te vinden en die toe te passen. Er kunnen met andere woorden concrete en realiseerbare maatregelen genomen worden om de uitdaging efficiënt en proactief aan te gaan.

Rond het vastgelegde thema worden 8 tot 10 personen samengebracht die rechtstreeks te maken hebben met het probleem en die afgevaardigd zijn door hun sectoren, instellingen of vertegenwoordigende organen.

De diversiteit van de groep is cruciaal om
a) het probleem in al zijn complexiteit te begrijpen, en
b) een waaier van mogelijke oplossingen te onderzoeken. In dat opzicht is de vertegenwoordiging van de patiënten uiterst belangrijk.
Onder leiding van twee moderatoren worden ongeveer zeven rondetafelgesprekken van 2 uur georganiseerd volgens een vastgelegde methode, zodat alle aanwezige personen evenredig aan bod komen. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de aan deze dienst gewijde pagina van de Brusano-website

Functie van ziekenhuisreferent voor chronische ziekten
Wat is het?

De ziekenhuisreferent is een liaisonfunctie die één van de drie pijlers vormt van het organisatiemodel van BOOST dat als doel heeft geïntegreerde zorg te ontwikkelen. Het steunt op de functies van buurtreferent (ondersteuning van de patiënt) en Diapason (meso-overleg).

De ziekenhuisreferent is een liaisonfunctie voor de teams en zorgverleners in het ziekenhuis: verzekert de vlotheid van het zorgtraject binnen de ziekenhuisinstellingen, tussen ziekenhuizen en met de eerste lijn, in nauwe samenwerking met de buurtreferenten.
Wat zijn de verwachte voordelen?

De functie van ziekenhuisreferent heeft als doel

• de vlotheid van het zorgtraject te verbeteren en het rationele gebruik van middelen te bevorderen (vermijden van dubbele onderzoeken, plannen van de afspraken om de duur van het verblijf te beperken enz.)

• een lijnoverschrijdende coördinatie binnen en tussen de ziekenhuizen op te zetten en de creatie van zorgtrajecten te coördineren

• de communicatie tussen de ziekenhuisdiensten en met de eerste lijn te versterken

• beter te anticiperen op nieuwe behoeften van de patiënt in zijn leefomgeving om de kwaliteit van de terugkeer naar huis te verbeteren
Wat maakt het innovatief?

De ziekenhuisreferenten hebben als doel de procedures tussen de zorgverleners en de diensten te vereenvoudigen, te vergemakkelijken en te verbeteren.

Ze sporen knopen op in de ziekenhuistrajecten en stellen intern oplossingen voor om die weg te werken. Hun manier van werken is vergelijkbaar in de verschillende ziekenhuizen.

Functie van buurtreferent voor chronische ziekten
Wat is het?

De buurtreferent is een ondersteunende functie voor de patiënt en zijn naasten. De functie is één van de drie pijlers van het organisatiemodel van BOOST dat als doel heeft geïntegreerde zorg te ontwikkelen. Het steunt op de functies van ziekenhuisreferent (liaison) en Diapason (meso-overleg).

De functie van buurtreferent kan door elke gezondheidswerker in de brede zin van het woord worden opgenomen, ook door sociale hulpverleners. De actie heeft als doel een begeleidingsmethode te ontwikkelen die gemeenschappelijk is voor alle verschillende beroepen en aangepast is aan de verschillende behoeften van personen met chronische ziekten.
Wat zijn de verwachte voordelen?

De functie van buurtreferent heeft als doel

• de vaardigheden en tools die in het huidige systeem beschikbaar zijn samen te leggenen een nieuwe praktijk te ontwikkelen ten behoeve van mensen met een chronische ziekte die gemeenschappelijk is voor de verschillende beroepen

• de zorg aan te passen aan de verschillende behoeften en profielen (gezondheid en sociaal, multimorbiditeit, multiculturaliteit, kwetsbare doelgroepen enz.)

• begeleiding te ontwikkelen die bijdraagt tot continuïteit en complete zorgverlening, gebaseerd op de evoluerende en specifieke behoeften van de patiënten

• nieuwe behoeften die ontstaan te monitoren en erop te anticiperen

• de toegang tot de zorg en het verwijzen van patiënten naar hulpmiddelen en binnen het gezondheidssysteem te verbeteren

• zichtbaarheid te geven aan de rol van bestaande zorgverleners en beroepen

• mobiele systemen te versterken

• de mantelzorger te ondersteunen en tegelijk gefocust te blijven op de patiënt, zijn verwachtingen en zijn levensproject
Wat maakt het innovatief?

De buurtreferenten zijn zorgverleners uit de psycho-medisch-sociale sector met verscheidene beroepen en praktijken. Ze komen elke maand samen binnen een praktijkgemeenschap. Samen delen ze goede praktijken, werken ze tools uit die de begeleiding van mensen met een chronische ziekte verbeteren en vestigen ze de aandacht op niet-erkende taken in onze gezondheidszorg.

Deze aanpak, die aan de basis ligt van BOOST, is inmiddels door anderen gevalideerd, zoals het project ‘Participate’ (Innoviris): “Uit gesprekken met zorgverleners blijkt dat diezelfde zorgverleners dagelijks tal van taken en activiteiten uitvoeren. Die taken en activiteiten zijn echter niet altijd opgenomen in de nomenclatuur van de prestaties en/of overstijgen de rol van zorgverleners. Toch worden ze als noodzakelijk gezien voor de kwaliteit van de zorg op maat van (chronische) patiënten.”

Via de functie worden zorgverleners bewust gemaakt van empathisch luisteren en ‘het horen of ontvangen van het onverwachte’. Eén van de aspecten die de benadering origineel maakt, is dat ‘alle mogelijkheden kunnen worden aangeboord’. Als Buurtreferenten decentreren zorgverleners zich tijdelijk van hun eigenlijk beroep om de belangrijkste zorgen van de patiënt centraal te stellen en erop toe te zien dat daar oplossingen voor gevonden worden. De capaciteit om aan de vraag tegemoet te komen hangt echter af van de tools en de mensen waarop men kan steunen om de zorg over te nemen. Daarom wordt bijzonder veel aandacht besteed aan het identificeren, delen en creëren van gemeenschappelijke tools en aan de praktijk van het werken in netwerken.

Tools voor oriëntatie
Wat is het?

Dit pakket bestaat uit twee assen:
1/ Behoeften uitklaren en patiënten wegwijs maken: door die acties samen te brengen waarmee zorgverleners hun patiënten kunnen doorverwijzen in het sociaal- en gezondheidslandschap van Brussel en middelen kunnen vinden om aan hun behoeften te voldoen.
Het gaat meer bepaald over
• een lokaal geïntegreerd repertorium
• een telefonische helpdesk
• een betere zichtbaarheid van de bestaande initiatieven en tools, bijvoorbeeld op het vlak van taalbarrières

2/ Identificatie van de behoeften van zorgverleners en doorverwijzing op het vlak van hun welzijn op het werk
• Onderdompeling van de ziekenhuis- en buurtreferenten in de eerstelijnsstructuren.
• Implementatie van hulpmiddelen voor doorverwijzing en ondersteuning om het risico op burn-out te beperken.
Wat zijn de verwachte voordelen?

Dit actiepakket heeft als doel

• de ‘stepped care’-aanpak aan te moedigen (via identificatie van de behoeften en een gepaste doorverwijzing)

• de duidelijkheid en de zichtbaarheid van het sociale en medische aanbod in Brussel te verhogen

• de doorverwijzing van zowel de zorgverleners als de patiënten te bevorderen

• het gebruik van het bestaande aanbod van diensten te optimaliseren en tekorten weg te werken

• bij te dragen tot de kwaliteit van de behandeling (taalbarrière, burn-out van zorgverleners, onderlinge kennis van zorgverleners en sociale hulpverleners)
Wat maakt het innovatief?

Via die acties kunnen we bijdragen tot

• de ontsluiting van de sectoren en de overbrugging van de kloof tussen de instellingen,

• de integratie van gemeenschappelijke visies,

• de optimalisatie van het bestaande aanbod.

Op die manier dragen we bij tot een verandering van de praktijk die op lange termijn verankerd kan worden.
De helpdesk is een dynamisch oriëntatiemechanisme voor professionals in de sociale/gezondheidssector die mensen in complexe situaties begeleiden. Ontdek de Helpdesk op de website van Brusano >


Aanpak gericht op de doelstellingen van de patiënt
Wat is het?

De aanpak gericht op de doelstellingen van de patiënt of ‘goal-oriented care’ neemt de prioriteiten van de begeleide persoon als uitgangspunt, vanuit de vaststelling dat dat tot duurzamere resultaten leidt.

De zorgverleners gaan een partnerschap aan met de gebruikers, hun familie, andere zorgverleners en diensten en bieden hulp en zorg aan die afgestemd zijn op de behoeften en prioriteiten van de persoon.

De acties in dit pakket bestaan uit het ontwikkelen van tools die de invoering van die aanpak bij sociale en medische eerstelijnswerkers bevorderen, in samenwerking met de patiënten en hun vertegenwoordigers van de federaties van patiëntenverenigingen.
Wat zijn de verwachte voordelen?

Dit actiepakket heeft als doel

– Een gesprekstool ontwikkelen tussen de patiënt en de buurtreferent die ervoor zorgt dat behoeften en problemen gemakkelijker uitgesproken worden, maar die ook de middelen en de sterktes identificeert. De tool helpt om uit te spreken en te prioriseren wat belangrijk is om situaties te deblokkeren. De tool bestaat uit een reeks illustraties zonder tekst vergezeld van een klein document dat de patiënt een overzicht geeft van de prioriteiten die naar boven komen en de samen afgesproken acties.

– Een opleidingsmodule ontwikkelen voor buurtreferenten over de begeleiding van patiënten met een chronische ziekte, die hen in staat stelt competenties en houdingen te ontwikkelen of te verdiepen die ertoe leiden dat de prioriteiten van de persoon gemakkelijker geuit en gevolgd worden en opgenomen worden in de zorgactiviteiten. De module van 3 dagen is gericht op de praktijk, de reflectie en de ontmoeting met patiënten en mantelzorgers, afgewisseld met theoretische inzichten. Hij biedt een aanvulling op de reguliere beroepspraktijken die specifiek zijn voor elk beroep.

– Dit actiepakket zorgt er ook voor dat patiënten en mantelzorgers op een volwaardige manier betrokken worden bij alle acties van BOOST.
Wat maakt het innovatief?

Het is een benadering die veel zorgverleners al toepassen zonder ze als dusdanig te benoemen. Het hebben van een gedefinieerd concept maakt het mogelijk om erover te praten en om de bestaande initiatieven te ondersteunen, wat een verdere mentaliteitswijziging ten goede komt.
Bovendien worden de acties op een geïntegreerde manier ontwikkeld, zodat zorgverleners hun competenties kunnen versterken en/of over praktische tools kunnen beschikken op maat van hun behoeften.
Tot slot maakt de aanwezigheid van patiënten in het proces integraal deel uit van de oefening, in nauwe samenwerking met verenigingen en initiatieven die gespecialiseerd zijn in de materie.

Buurtgerichte aanpak
Wat is het?

De buurtgerichte aanpak bestaat uit het versterken, op lokaal niveau, van de banden en de samenwerking tussen de actoren uit verschillende sectoren, overheden en openbare diensten, en de inwoners/gemeenschappen om de gezondheid en het welzijn van de bevolking te verbeteren en de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid te verminderen, in het bijzonder door het ondersteunen van synergieën tussen de verschillende initiatieven die betrekking hebben op de gezondheidsdeterminanten en het bevorderen van de actieve en collectieve deelname van de bevolking aan die initiatieven.
Wat zijn de verwachte voordelen?

Dit actiepakket heeft als doel

• de gezondheidsbevordering te versterken door de organisatie van bijeenkomsten tussen inwoners en zorgverleners (wijkcomités voor gezondheid) en collectieve activiteiten voor therapeutische educatie

• de toegang tot de zorg en de medische en sociale diensten bevorderen door het aanbieden van een verscheidenheid aan ruimten en permanenties

• de coördinatie tussen de actoren van complexe zorgtrajecten te versterken door de plaatselijke netwerken van zorgverleners te ondersteunen

Concreet kunnen we op schaal van een wijk op termijn volgende functies identificeren:

– Een ‘wijkcoördinator’
– Ruimten met ‘informatiepunten’ en ‘gezondheidsactiviteiten’
– Een ‘wijkcomité voor gezondheid’
– Een plaatselijk, interdisciplinair netwerk van zorgverleners
– Een plaatselijk netwerk van ‘gemeenschapsverbinders’
Wat maakt het innovatief?

De innovatieve elementen van dit pakket zijn

– een intersectorale aanpak op wijkniveau die de 1e en de 2e lijn verenigt

– de identificatie van gemeenschappelijke punten en trajecten tussen verschillende projecten en initiatieven die op hetzelfde grondgebied actief zijn, ongeacht de financieringsbron, om de middelen te bundelen, de synergieën te versterken en de samenhang van de acties te verbeteren, met het oog op duurzaamheid

– een denkoefening over een benadering en een methodologie die op schaal van het gewest toegepast kan worden, en toch flexibel genoeg is om te worden aangepast aan de context, de behoeften en de middelen van elke wijk

– een visie die zowel gericht is op de bevolking (rol van de ‘wijkreferenten’) als op het individu (buurtreferenten en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de opvolging van individuele patiënten)


De deelnemende organisaties