Over ons

Wat is BOOST precies?

BOOST, een lokale, participatieve en geïntegreerde zorgorganisatie.

In het kader van het federaal plan voor chronisch zieken met als titel ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’ (www.integreo.be) werd het Brusselse proefproject BOOST geselecteerd om nieuwe ondersteuningsmethoden te ontwikkelen en te testen.

De doelstelling daarvan? Beter tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van chronisch zieken, hun mantelzorgers en zorgverleners.

BOOST staat voor Better Offer and Organisation thanks to the Support of Tripod model en gaat uit van de invoering van een innovatief organisatorisch model dat berust op 3 belangrijke functies: een ondersteuningsfunctie opgenomen door buurtreferenten; een liaisonfunctie opgenomen door ziekenhuisreferenten en een overlegfunctie opgenomen door de Diapason-overleggroep.

Waarom, voor wie, met wie en met welke voordelen?

• Een nieuw organisatiemodel invoeren dat berust op de koppeling van bovenstaande functies
• De continuïteit van de zorgtrajecten verbeteren
• De toegang tot de zorg verbeteren
• De participatie en autonomie van de patiënt in zijn zorgtraject vergroten
• De juiste omstandigheden helpen ontwikkelen om de levenskwaliteit te verbeteren
BOOST wil in de eerste plaats patiënten helpen
> die aan de volgende chronische ziekten lijden:
• chronische obstructieve longziekten (COPD)
• diabetes
• chronische nierinsufficiëntie
• cardiovasculaire aandoeningen

> en die wonen en/of behandeld worden in een van de volgende zones:
• Sint-Gillis
• Sint-Joost-Ten-Node
• Stad Brussel (centrum/Brusselse Vijfhoek)

> en met een complexe leefsituatie en een verhoogde kwetsbaarheid doordat ze te maken krijgen met polypathologieën en polymedicatie, frequente ziekenhuisopname, psychische stoornissen, socio-familiaal isolement, lagere inkomsten of een moeilijke toegang tot gezondheidszorg.

Met BOOST willen we adequate zorg en gepersonaliseerde begeleiding toegankelijker maken voor deze bijzonder kwetsbare patiëntengroep.
BOOST wordt gecoördineerd door de vzw BRUSANO en verenigt in de vorm van een consortium meer dan 50 partners uit de zorgsector, de sociale sector en de sector voor persoonsgerichte dienstverlening:
• eerstelijnsactoren en -structuren: huisartsen, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesisten en paramedici (diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten) – zelfstandigen, geïntegreerde centra, laagdrempelige organisaties
• tweedelijnsactoren en -structuren: openbare en privéziekenhuizen, diensthoofden van afdelingen gespecialiseerd in de ziekten waarop het project is gericht
• thuiszorg, gezinshulp, rusthuizen
• overlegorganen en gezondheidsnetwerken – binnen de somatische sector, de geestelijkegezondheidszorg en de sociale dienstverlening;
• patiëntenverenigingen en mantelzorgers
• organisaties voor bijstand aan personen: huisvesting, sociale en psychosociale diensten, dagopvang
• ziekenfondsen
• verenigingen die inzetten op aangepaste lichaamsbeweging, educatie van de patiënt, de promotie van een gezonde levensstijl en permanente vorming, preventie en bescherming op het werk
• universitaire instellingen, wetenschappelijke organisaties

Om de doelstellingen te verwezenlijken, rekenen we op de gezamenlijke menselijke, materiële en/of technische middelen van onze partners, die samen de drijvende kracht achter het project vormen. Op die manier integreren de verschillende actoren de veranderingen geleidelijk aan in hun praktijk. Zo dragen ze bij tot het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken. Dit proces wordt ondersteund door een integratiemanagement, dat erop toeziet dat de transformaties die het project teweegbrengt een geïntegreerde zorgcultuur stimuleren.

Word lid van het consortium,neem contact op met ons.
Voordelen voor patiënten
Een verbetering van de levenskwaliteit: Ingeschreven zijn bij BOOST helpt patiënten om de moeilijkheden die ze dagelijks ervaren als chronisch zieke in kaart te brengen.
Een betere organisatie van de zorg: Zorgverleners kunnen er samen voor zorgen dat patiënten over de nodige hulp beschikken op het moment waarop ze die nodig hebben. Door inclusie in BOOST kan een actieve monitoring worden opgestart voor kwetsbare chronische zieken.
Bij een complexe situatie kunnen de zorgverleners en sociale hulpverleners gebruik maken van een waaier aan tools: werken in netwerken, steun voor samenwerking tussen de eerste lijn en het ziekenhuis, telefonische helpdesk, vinden van een buurtreferent, doorverwijzing in het bestaande aanbod

Voordelen voor zorgverleners
BOOST vertrekt vanuit de behoeften van de patiënten en mantelzorgers en steunt op een model dat de afstemming faciliteert tussen alle zorg- en dienstverleners in de leefomgeving van de patiënt.
TOOLS: BOOST zorgt voor tools en methodes die zorgverleners helpen om beter samen te werken, zodat ze aan de behoeften van patiënten kunnen voldoen.
ONTSLUITING: BOOST ontwikkelt processen die de ontsluiting tussen beroepen en sectoren bevorderen.
ORIËNTATIE: BOOST wil het zorgaanbod beter op elkaar afstemmen en een beter overzicht bieden van de middelen waartoe de patiënten toegang hebben.
VOOR ZORGVERLENERS: BOOST besteedt specifiek aandacht aan het welzijn van de betrokken zorgverleners, door de complementaire rollen en specifieke kenmerken van elk van hen te waarderen.

Actiepakketten

Overlegfunctie: DIAPASON (in uitvoering)
Wat is het?

Diapason is een overlegfunctie die één van de drie pijlers vormt van het organisatiemodel van BOOST dat als doel heeft geïntegreerde zorg te ontwikkelen. Het sluit aan op de functies van buurtreferent (ondersteuning) en ziekenhuisreferent (liaison).

Diapason is bedoeld om multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg te organiseren rond een bepaalde problematiek die op het terrein van het project vastgesteld wordt. Het doel is om gezamenlijke afspraken te maken die de integratie van zorg bevorderen.

Voor elke Diapason wordt er een gesloten groep samengesteld die evenwichtig is wat de diversiteit van de deelnemers betreft, en waarbij die deelnemers representatief zijn voor een beroepsgroep (bv. huisartsen) of een sociologische groep (bv. patiënten). De gevormde groepen worden dan bijeengeroepen om gedurende een bepaalde tijd na te denken over een bepaalde problematiek.

Diapason eindigt met een geheel van gezamenlijk overeengekomen waarnemingen en aanbevelingen.
Wanneer vindt dit plaats?

De denkoefening loopt gedurende het hele project door.
Waar komt de actie tot stand?

Schaal: de actie komt tot stand over het hele grondgebied van BOOST.

Inzet buiten het grondgebied via het ter beschikking stellen van de gids voor het hele Brusselse gewest, of zelfs voor Wallonië en Vlaanderen.
Wat zijn de verwachte voordelen?

De Diapason-functie heeft als doel

• de kritieke incidenten van de zorgtrajecten vanuit de praktijk in kaart te brengen en structurele en algemene oplossingen te vinden die efficiënt kunnen worden geïmplementeerd op plaatselijk niveau

• een lokale vertegenwoordiging van de beroepen en sectoren te organiseren en communicatiemechanismen te ontwikkelen die het de gemandateerden mogelijk maakt aan het overleg deel te nemen, de doorstroming naar hun sector te verzorgen en, omgekeerd, de problemen van daaruit naar boven te laten komen

• een creatieve en collectieve probleemoplossing aan te moedigen, wat leidt tot een groter engagement om bestaande praktijken onder de loep te houden en te verbeteren

• enerzijds een reeks processen te valideren en anderzijds middelen te ontwikkelen om aan de specifieke behoeften van complexe situaties te voldoen.
Naar wie is de actie gericht?

Diapason, een overlegfunctie tussen organisaties en beroepen die tussenkomt op het intermediaire niveau (tussen gewestelijk en lokaal), op de schaal van het grondgebied van het project.
Wat maakt het innovatief?

Het behandelde thema moet transversaal zijn, wat betekent dat het de verschillende niveaus van zorg omvat, de disciplines overstijgt en relevant is voor meerdere ziekten en aandoeningen.

De aanpak berust op de competentie van de belanghebbenden om oplossingen te vinden en die toe te passen. Er kunnen met andere woorden concrete en realiseerbare maatregelen genomen worden om de uitdaging efficiënt en proactief aan te gaan.

Rond het vastgelegde thema worden 8 tot 10 personen samengebracht die rechtstreeks te maken hebben met het probleem en die afgevaardigd zijn door hun sectoren, instellingen of vertegenwoordigende organen.

De diversiteit van de groep is cruciaal om
a) het probleem in al zijn complexiteit te begrijpen, en
b) een waaier van mogelijke oplossingen te onderzoeken. In dat opzicht is de vertegenwoordiging van de patiënten uiterst belangrijk.
Onder leiding van twee moderatoren worden ongeveer zeven rondetafelgesprekken van 2 uur georganiseerd volgens een vastgelegde methode, zodat alle aanwezige personen evenredig aan bod komen. 
Welke partners zijn hierbij betrokken?

De partners die betrokken zijn bij de uitwerking van de methode zijn
BRUSANO, Brussels Overleg Thuiszorg, UMC Sint-Pieter, Huis voor Gezondheid, Huize Sint-Monika en de moderatoren van de SyLos-groepen.
Welke resultaten zijn er tot dusver bereikt?

• De ontwikkeling van een methodologische gids.

• Overleg over medicatieoverdracht, meer bepaald op het vlak van het medicatieschema.

• Een tweede overleg over de invoering van een tool om de behoeften te evalueren ter voorbereiding van het ontslag uit het ziekenhuis.
Hoe kunt u aan de actie deelnemen?

De methode wordt ter beschikking gesteld van actoren die ze willen uittesten op andere grondgebieden en voor andere problemen dan die waarmee het BOOST-project te maken krijgt. Op vraag kan er begeleiding georganiseerd worden om de opstart te vergemakkelijken.

Verantwoordelijke voor de actie
Mirjam Amar
mirjam.amar@brusano.brussels   Functie van ziekenhuisreferent voor chronische ziekten (proef)
Wat is het?

De ziekenhuisreferent is een liaisonfunctie die één van de drie pijlers vormt van het organisatiemodel van BOOST dat als doel heeft geïntegreerde zorg te ontwikkelen. Het steunt op de functies van buurtreferent (ondersteuning van de patiënt) en Diapason (meso-overleg).

De ziekenhuisreferent is een liaisonfunctie voor de teams en zorgverleners in het ziekenhuis: verzekert de vlotheid van het zorgtraject binnen de ziekenhuisinstellingen, tussen ziekenhuizen en met de eerste lijn, in nauwe samenwerking met de buurtreferenten.
Wanneer vindt dit plaats?

De denkoefening loopt gedurende het hele project door.

Planning

September 2018 – december 2021.
Waar komt de actie tot stand?

Schaal: de actie komt tot stand over het hele grondgebied van BOOST.
Wat zijn de verwachte voordelen?

De functie van ziekenhuisreferent heeft als doel

• de vlotheid van het zorgtraject te verbeteren en het rationele gebruik van middelen te bevorderen (vermijden van dubbele onderzoeken, plannen van de afspraken om de duur van het verblijf te beperken enz.)

• een lijnoverschrijdende coördinatie binnen en tussen de ziekenhuizen op te zetten en de creatie van zorgtrajecten te coördineren

• de communicatie tussen de ziekenhuisdiensten en met de eerste lijn te versterken

• beter te anticiperen op nieuwe behoeften van de patiënt in zijn leefomgeving om de kwaliteit van de terugkeer naar huis te verbeteren
Naar wie is de actie gericht?

De ziekenhuisreferent ondersteunt de ziekenhuisteams.
Wat maakt het innovatief?

De ziekenhuisreferenten hebben als doel de procedures tussen de zorgverleners en de diensten te vereenvoudigen, te vergemakkelijken en te verbeteren.

Ze sporen knopen op in de ziekenhuistrajecten en stellen intern oplossingen voor om die weg te werken. Hun manier van werken is vergelijkbaar in de verschillende ziekenhuizen.
Welke partners zijn hierbij betrokken?

De partners die betrokken zijn bij de uitwerking van de methode zijn UMC Sint-Pieter en de Kliniek Sint-Jan.
Welke resultaten zijn er tot dusver bereikt?

Drie zorgverleners (1 verpleegster + 1 diëtiste (beide deeltijds) en 1 maatschappelijk werkster) testen de functie uit in elk van de partnerziekenhuizen.
In deze opstartfase nemen ze individuele begeleiding van patiënten op die afstemming met de eerstelijnszorg vereisen. Zo houden ze ‘de vinger aan de pols’ in de situaties en problemen die ze tegenkomen, met als doel om vervolgens meer algemene oplossingen te bedenken op het niveau van hun instelling.
Bovendien maken ze de zorgverleners en ziekenhuisdiensten bewust van het project, via informatie die intern verspreid wordt.
Hoe kunt u aan de actie deelnemen?

U volgt een complexe situatie van een patiënt met een chronische ziekte die regelmatig contact heeft met of opgenomen wordt in één van de partnerziekenhuizen van het project en u wenst de samenwerking met het ziekenhuis te verbeteren.

U kunt contact opnemen met een van de ziekenhuisreferenten om de afstemming en de continuïteit van het traject van uw patiënten te verbeteren.

Verantwoordelijke voor de actie
Mirjam Amar
mirjam.amar@brusano.brussels


Functie van buurtreferent voor chronische ziekten (proef)
Wat is het?

De buurtreferent is een ondersteunende functie voor de patiënt en zijn naasten. De functie is één van de drie pijlers van het organisatiemodel van BOOST dat als doel heeft geïntegreerde zorg te ontwikkelen. Het steunt op de functies van ziekenhuisreferent (liaison) en Diapason (meso-overleg).

De functie van buurtreferent kan door elke gezondheidswerker in de brede zin van het woord worden opgenomen, ook door sociale hulpverleners. De actie heeft als doel een begeleidingsmethode te ontwikkelen die gemeenschappelijk is voor alle verschillende beroepen en aangepast is aan de verschillende behoeften van personen met chronische ziekten.
Wanneer vindt dit plaats?

De denkoefening loopt gedurende het hele project door.

Planning

September 2018 – december 2021.


Waar komt de actie tot stand?

Schaal: de actie komt tot stand over het hele grondgebied van BOOST.
Wat zijn de verwachte voordelen?

De functie van buurtreferent heeft als doel

• de vaardigheden en tools die in het huidige systeem beschikbaar zijn samen te leggenen een nieuwe praktijk te ontwikkelen ten behoeve van mensen met een chronische ziekte die gemeenschappelijk is voor de verschillende beroepen

• de zorg aan te passen aan de verschillende behoeften en profielen (gezondheid en sociaal, multimorbiditeit, multiculturaliteit, kwetsbare doelgroepen enz.)

• begeleiding te ontwikkelen die bijdraagt tot continuïteit en complete zorgverlening, gebaseerd op de evoluerende en specifieke behoeften van de patiënten

• nieuwe behoeften die ontstaan te monitoren en erop te anticiperen

• de toegang tot de zorg en het verwijzen van patiënten naar hulpmiddelen en binnen het gezondheidssysteem te verbeteren

• zichtbaarheid te geven aan de rol van bestaande zorgverleners en beroepen

• mobiele systemen te versterken

• de mantelzorger te ondersteunen en tegelijk gefocust te blijven op de patiënt, zijn verwachtingen en zijn levensproject
Naar wie is de actie gericht?

De buurtreferent ondersteunt kwetsbare patiënten met een chronische ziekte en hun mantelzorgers.
Wat maakt het innovatief?

De buurtreferenten zijn zorgverleners uit de psycho-medisch-sociale sector met verscheidene beroepen en praktijken. Ze komen elke maand samen binnen een praktijkgemeenschap. Samen delen ze goede praktijken, werken ze tools uit die de begeleiding van mensen met een chronische ziekte verbeteren en vestigen ze de aandacht op niet-erkende taken in onze gezondheidszorg.

Deze aanpak, die aan de basis ligt van BOOST, is inmiddels door anderen gevalideerd, zoals het project ‘Participate’ (Innoviris): “Uit gesprekken met zorgverleners blijkt dat diezelfde zorgverleners dagelijks tal van taken en activiteiten uitvoeren. Die taken en activiteiten zijn echter niet altijd opgenomen in de nomenclatuur van de prestaties en/of overstijgen de rol van zorgverleners. Toch worden ze als noodzakelijk gezien voor de kwaliteit van de zorg op maat van (chronische) patiënten.”

Via de functie worden zorgverleners bewust gemaakt van empathisch luisteren en ‘het horen of ontvangen van het onverwachte’. Eén van de aspecten die de benadering origineel maakt, is dat ‘alle mogelijkheden kunnen worden aangeboord’. Als Buurtreferenten decentreren zorgverleners zich tijdelijk van hun eigenlijk beroep om de belangrijkste zorgen van de patiënt centraal te stellen en erop toe te zien dat daar oplossingen voor gevonden worden. De capaciteit om aan de vraag tegemoet te komen hangt echter af van de tools en de mensen waarop men kan steunen om de zorg over te nemen. Daarom wordt bijzonder veel aandacht besteed aan het identificeren, delen en creëren van gemeenschappelijke tools en aan de praktijk van het werken in netwerken.
Welke partners zijn hierbij betrokken?

De partners die betrokken zijn bij de uitwerking van de methode zijn
BRUSANO, Brussels Overleg Thuiszorg, Centre de Santé du Miroir, Centre Familial de Bruxelles, Centres de coordination bruxellois, Huis voor Gezondheid, Huize Sint-Monika, Thuiszorg Brabant, Union Professionnelle des Ergothérapeutes., UPB/AVB (Apothekersvereniging van Brussel)
Welke resultaten zijn er tot dusver bereikt?

De praktijkgemeenschap komt maandelijks samen om praktijken en ervaring met hulpbronnen uit te wisselen, ervaringen met het gebruik van tools te delen en geleidelijk de contouren van de functie vast te leggen. Ze bestaat uit 15 zorgverleners uit verschillende beroepen en sectoren.
Hoe kunt u aan de actie deelnemen?

1. Zorgverleners die zich in de functie herkennen, kunnen de term gaan gebruiken wanneer ze in een vertrouwensrelatie patiënten helpen om complexe situaties de deblokkeren dankzij actief luisteren. We stellen het erg op prijs als u ons daarvan op de hoogte houdt. Maar het is dus niet verplicht om daarom ook aan andere werkgroepen deel te nemen

2. Zorgverleners die de functie uittesten en graag willen meewerken aan een gemeenschappelijke aanpak waarin de behoeften van de patiënt centraal staan, in het bijzonder voor kwetsbare groepen, kunnen zich bij de praktijkgemeenschap aansluiten. In 2020 is daarvoor een maandelijkse onkostenvergoeding voorzien

3. Zorgverleners die dat wensen, kunnen bijdragen aan de creatie en het uittesten van nieuwe tools die de functie ondersteunen: gesprekstool, afstemming met de functie van ziekenhuisreferent, opleiding voor de begeleiding van mensen met een chronische ziekte enz.

Verantwoordelijke voor de actie
Mirjam Amar
mirjam.amar@brusano.brussels

Tools voor oriëntatie (in ontwikkeling)
Wat is het?

Dit pakket bestaat uit twee assen:
1/ Behoeften uitklaren en patiënten wegwijs maken: door die acties samen te brengen waarmee zorgverleners hun patiënten kunnen doorverwijzen in het sociaal- en gezondheidslandschap van Brussel en middelen kunnen vinden om aan hun behoeften te voldoen.
Het gaat meer bepaald over
• een lokaal geïntegreerd repertorium
• een telefonische helpdesk
• een betere zichtbaarheid van de bestaande initiatieven en tools, bijvoorbeeld op het vlak van taalbarrières

2/ Identificatie van de behoeften van zorgverleners en doorverwijzing op het vlak van hun welzijn op het werk
• Onderdompeling van de ziekenhuis- en buurtreferenten in de eerstelijnsstructuren.
• Implementatie van hulpmiddelen voor doorverwijzing en ondersteuning om het risico op burn-out te beperken.
Wanneer vindt dit plaats?

De denkoefening loopt gedurende het hele project door.

Planning

September 2018 – december 2021 (in het teststadium).

Waar komt de actie tot stand?

Schaal: Gezien de inhoud van deze acties en de verplaatsingsgewoonten van zorgverleners en sociale hulpverleners en van patiënten, is dit actiepakket op schaal van het gewest opgezet, met als experimentele (piloot)zone het grondgebied van BOOST.
Wat zijn de verwachte voordelen?

Dit actiepakket heeft als doel

• de ‘stepped care’-aanpak aan te moedigen (via identificatie van de behoeften en een gepaste doorverwijzing)

• de duidelijkheid en de zichtbaarheid van het sociale en medische aanbod in Brussel te verhogen

• de doorverwijzing van zowel de zorgverleners als de patiënten te bevorderen

• het gebruik van het bestaande aanbod van diensten te optimaliseren en tekorten weg te werken

• bij te dragen tot de kwaliteit van de behandeling (taalbarrière, burn-out van zorgverleners, onderlinge kennis van zorgverleners en sociale hulpverleners)
Naar wie is de actie gericht?

De actie is gericht naar zorgverleners en sociale hulpverleners.
Wat maakt het innovatief?

Via die acties kunnen we bijdragen tot

• de ontsluiting van de sectoren en de overbrugging van de kloof tussen de instellingen,

• de integratie van gemeenschappelijke visies,

• de optimalisatie van het bestaande aanbod.

Op die manier dragen we bij tot een verandering van de praktijk die op lange termijn verankerd kan worden.
Welke partners zijn hierbij betrokken?

De partners die momenteel betrokken zijn bij de uitwerking van de methode zijn
BRUSANO, Citisen-project, CMDC-CDCS, Dokters van de wereld, FBHAV, Huis voor Gezondheid, OCMW Sint-Gillis, Réseau Santé Diabète, Union Professionnelle des Logopèdes Francophones, UPB/AVB (Apothekersvereniging van Brussel).
Welke resultaten zijn er tot dusver bereikt?

Repertorium:
• Op het vlak van sociale voorzieningen werd beslist om voorrang te geven aan het gebruik van de online tool Sociaal Brussel (ontwikkeld door het CMDC, de regionale operator voor dit soort opdrachten) en daar promotie voor te voeren.
• Op het vlak van de medische voorzieningen blijft de identificatie van de zelfstandige zorgverleners een reëel probleem waarvan de oplossingen afhankelijk zijn van externe factoren. Wij denken hier mee over na via onze diverse contacten met de belangrijkste actoren.

• De tussenoplossing bestaat er momenteel in om betrouwbare deelrepertoria te gebruiken en na te denken over een manier om alle zelfstandige zorgverleners in kaart te brengen in de proefzone van BOOST. De uitvoering daarvan is voorzien voor 2020.

Helpdesk: integratie van de thematiek in de bestaande helpdesk-dienst van BRUSANO.

De 3 andere acties zullen operationeel worden in de loop van 2020.
Hoe kunt u aan de actie deelnemen?

Deze acties evolueren voortdurend. Elke partner heeft de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling ervan, ofwel door deel te nemen aan de werkvergaderingen, ofwel door zich aan te sluiten bij de proefprojecten die geleidelijk opgezet zullen worden.

Ook niet-partnerstructuren kunnen hierin betrokken worden door tools uit te testen en deel te nemen aan de evaluatie daarvan.

Verantwoordelijke voor de actie 
Aline Godart
aline.godart@brusano.brussels   
Aanpak gericht op de doelstellingen van de patiënt (proefproject)
Wat is het?

De aanpak gericht op de doelstellingen van de patiënt of ‘goal-oriented care’ neemt de prioriteiten van de begeleide persoon als uitgangspunt, vanuit de vaststelling dat dat tot duurzamere resultaten leidt.

De zorgverleners gaan een partnerschap aan met de gebruikers, hun familie, andere zorgverleners en diensten en bieden hulp en zorg aan die afgestemd zijn op de behoeften en prioriteiten van de persoon.

De acties in dit pakket bestaan uit het ontwikkelen van tools die de invoering van die aanpak bij sociale en medische eerstelijnswerkers bevorderen, in samenwerking met de patiënten en hun vertegenwoordigers van de federaties van patiëntenverenigingen.
Wanneer vindt dit plaats?

De denkoefening loopt gedurende het hele project door.

Planning

September 2018 – december 2021.

Waar komt de actie tot stand?

Schaal: de actie komt tot stand over het hele grondgebied van BOOST.

Wat zijn de verwachte voordelen?

Dit actiepakket heeft als doel

– Een gesprekstool ontwikkelen tussen de patiënt en de buurtreferent die ervoor zorgt dat behoeften en problemen gemakkelijker uitgesproken worden, maar die ook de middelen en de sterktes identificeert. De tool helpt om uit te spreken en te prioriseren wat belangrijk is om situaties te deblokkeren. De tool bestaat uit een reeks illustraties zonder tekst vergezeld van een klein document dat de patiënt een overzicht geeft van de prioriteiten die naar boven komen en de samen afgesproken acties.

– Een opleidingsmodule ontwikkelen voor buurtreferenten over de begeleiding van patiënten met een chronische ziekte, die hen in staat stelt competenties en houdingen te ontwikkelen of te verdiepen die ertoe leiden dat de prioriteiten van de persoon gemakkelijker geuit en gevolgd worden en opgenomen worden in de zorgactiviteiten. De module van 3 dagen is gericht op de praktijk, de reflectie en de ontmoeting met patiënten en mantelzorgers, afgewisseld met theoretische inzichten. Hij biedt een aanvulling op de reguliere beroepspraktijken die specifiek zijn voor elk beroep.

– Dit actiepakket zorgt er ook voor dat patiënten en mantelzorgers op een volwaardige manier betrokken worden bij alle acties van BOOST.
Naar wie is de actie gericht?

De tools die in het kader van dit pakket worden ontwikkeld, zijn bestemd voor medische en sociale zorgprofessionals die kwetsbare patiënten met een chronische ziekte begeleiden.
Wat maakt het innovatief?

Het is een benadering die veel zorgverleners al toepassen zonder ze als dusdanig te benoemen. Het hebben van een gedefinieerd concept maakt het mogelijk om erover te praten en om de bestaande initiatieven te ondersteunen, wat een verdere mentaliteitswijziging ten goede komt.
Bovendien worden de acties op een geïntegreerde manier ontwikkeld, zodat zorgverleners hun competenties kunnen versterken en/of over praktische tools kunnen beschikken op maat van hun behoeften.
Tot slot maakt de aanwezigheid van patiënten in het proces integraal deel uit van de oefening, in nauwe samenwerking met verenigingen en initiatieven die gespecialiseerd zijn in de materie.
Welke partners zijn hierbij betrokken?

Het pakket omvat drie BOOST-acties die tijdens de eerste helft van het project afzonderlijk uitgewerkt zijn. Verschillende actoren hebben van dichtbij of van een afstand deelgenomen aan één van de acties, of aan het pakket zoals het momenteel bestaat

BRUSANO, Brussels Overleg Thuiszorg, Centre de Santé du Miroir, Centre Familial de Bruxelles, Centres de coordination bruxellois, Coördinatie 107 van de hervorming van de geestelijkegezondheidszorg, Erasmusziekenhuis/Dienst Nefrologie, Familiehulp, Huis voor Gezondheid, Huize Sint-Monika, Institut de Recherche Santé et Société van de UCL, Ligue des Usagers des Services de Santé, moderatoren van de SyLos, Thuiszorg Brabant, UMC Sint-Pieter, Union Professionnelle des Ergothérapeutes, UPB/AVB (Apothekersvereniging van Brussel), Vlaams Patiëntenplatform.
Welke resultaten zijn er tot dusver bereikt?

• Een eerste opleidingscyclus is getest. De opleiding wordt momenteel bijgewerkt en zal daarna opnieuw aangeboden worden aan een breder panel van zorgverleners.

• De gesprekstool is uitgetest in de praktijkgemeenschap van de buurtreferenten. Momenteel wordt er een nieuwe versie van gemaakt.

• De betrokkenheid van de patiënten en mantelzorgers wordt verzekerd via deelname aan werkplaatsen en/of regelmatig overleg met de federaties van patiëntenverenigingen en actieve deelname van de patiënten aan de opleiding voor buurtreferenten.
Hoe kunt u aan de actie deelnemen?

1. De zorgverleners die de gesprekstool wensen te gebruiken, kunnen hem hieronder downloaden of een aanvraag doen om via de post een papieren versie te krijgen. (vanaf oktober)

2. De data van de volgende opleidingscyclus zullen binnenkort beschikbaar zijn. Alle zorgverleners die dat wensen kunnen eraan deelnemen, maar er wordt prioriteit gegeven aan degenen die de functie van buurtreferent vervullen.

3. Elk lid van het consortium kan zich aansluiten bij de werkgroep die dit actiepakket organiseert. We verzoeken elke nieuwe actor die zich bij het BOOST-consortium wil aansluiten om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de actie.

Verantwoordelijke voor de actie 
Mirjam Amar
mirjam.amar@brusano.brussels    Download de actiefiche >

Download de gesprekstool >

Download de uitnodiging voor de opleiding > wordt verwacht

Buurtgerichte aanpak (in ontwikkeling)
Wat is het?

De buurtgerichte aanpak bestaat uit het versterken, op lokaal niveau, van de banden en de samenwerking tussen de actoren uit verschillende sectoren, overheden en openbare diensten, en de inwoners/gemeenschappen om de gezondheid en het welzijn van de bevolking te verbeteren en de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid te verminderen, in het bijzonder door het ondersteunen van synergieën tussen de verschillende initiatieven die betrekking hebben op de gezondheidsdeterminanten en het bevorderen van de actieve en collectieve deelname van de bevolking aan die initiatieven.
Wanneer vindt dit plaats?

De denkoefening loopt gedurende het hele project door.

Planning

September 2019 – december 2021.

Waar komt de actie tot stand?

Schaal:
In een eerste fase richt BOOST zich op een of meerdere wijken per gemeente, afhankelijk van de mogelijkheden die de bestaande medische en sociale initiatieven bieden. Na contacten met het Kenniscentrum WWZ en de drie proefprojecten ‘Buurtzorg’ die gefinancierd worden door de GGC, hebben de partners van BOOST de volgende keuzes gemaakt:

Stad Brussel: Broekwijk en Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, in samenwerking met het project MaN’Aige (gefinancierd door Innoviris).

Gemeente Sint-Gillis: 1) laag Sint-Gillis (Bosniëwijk-Hallepoortwijk), 2) Anneessenswijk en de helft van de Stalingradwijk, en 3) Marollenwijk met de tweede helft van de Stalingradwijk, in samenwerking met het project Zoom Seniors.

Gemeente Sint-Joost-Ten-Node: Brabantwijk, die gedeeltelijk in de gemeente Sint-Joost en gedeeltelijk in de gemeente Schaarbeek ligt, in samenwerking met het project Citisen, dat drie ‘bijenkorven’ heeft opgezet (ontmoetings- en hulpplaatsen) in de Stephensonstraat, de Liedtsstraat en de Groenstraat (Sint-Joost).

De volgende kenmerken zijn al even belangrijk om de plaatselijke interventiezone te omschrijven: het samenhorigheidsgevoel, de manier waarop de inwoners en de diensten in de zone investeren, de culturele groepen, de gemeenschappelijke problemen enz.

Een uitbreiding naar andere wijken in 2021 wordt overwogen.
Wat zijn de verwachte voordelen?

Dit actiepakket heeft als doel

• de gezondheidsbevordering te versterken door de organisatie van bijeenkomsten tussen inwoners en zorgverleners (wijkcomités voor gezondheid) en collectieve activiteiten voor therapeutische educatie

• de toegang tot de zorg en de medische en sociale diensten bevorderen door het aanbieden van een verscheidenheid aan ruimten en permanenties

• de coördinatie tussen de actoren van complexe zorgtrajecten te versterken door de plaatselijke netwerken van zorgverleners te ondersteunen

Concreet kunnen we op schaal van een wijk op termijn volgende functies identificeren:

– Een ‘wijkcoördinator’
– Ruimten met ‘informatiepunten’ en ‘gezondheidsactiviteiten’
– Een ‘wijkcomité voor gezondheid’
– Een plaatselijk, interdisciplinair netwerk van zorgverleners
– Een plaatselijk netwerk van ‘gemeenschapsverbinders’
Naar wie is de actie gericht?

Deze actie brengt de volgende actoren samen op het vlak van gezondheidskwesties

– Zorgverleners uit de medische, psychologische en sociale sector
– Een waaier van plaatselijke actoren
– De inwoners

De actie besteedt bijzondere aandacht aan mensen in complexe en/of kwetsbare situaties die met een chronische ziekte leven.
Wat maakt het innovatief?

De innovatieve elementen van dit pakket zijn

– een intersectorale aanpak op wijkniveau die de 1e en de 2e lijn verenigt

– de identificatie van gemeenschappelijke punten en trajecten tussen verschillende projecten en initiatieven die op hetzelfde grondgebied actief zijn, ongeacht de financieringsbron, om de middelen te bundelen, de synergieën te versterken en de samenhang van de acties te verbeteren, met het oog op duurzaamheid

– een denkoefening over een benadering en een methodologie die op schaal van het gewest toegepast kan worden, en toch flexibel genoeg is om te worden aangepast aan de context, de behoeften en de middelen van elke wijk

– een visie die zowel gericht is op de bevolking (rol van de ‘wijkreferenten’) als op het individu (buurtreferenten en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de opvolging van individuele patiënten)
Welke partners zijn hierbij betrokken?

Nieuwe structuren en mensen blijven zich bij dit pakket aansluiten. De partners die momenteel betrokken zijn bij BOOST zijn
AKBru, BOT, BRUSANO, Centre familial de Bruxelles, Christelijke Mutualiteit, CMDC-CDCS, Coördinatie 107 van de hervorming van de geestelijkegezondheidszorg, Cosedi, FASD Aide et Soins à domicile Bruxelles, FBHAV, FSMB, GymSana, Haute Ecole Leonard de Vinci/UPE, Huis voor Gezondheid, Huize Sint-Monika, Kenniscentrum WWZ, Kliniek Sint-Jan, Ligue des Usagers des Services de Santé, Maison médicale Santé Plurielle, OCMW Sint-Gillis, Project Participate, UMC Sint-Pieter, UPB/AVB (Apothekersvereniging van Brussel), Zoom Seniors.

Er worden samenwerkingen aangegaan met

• Het Citisen-project
• Het MaN’Aige-project
• Het project Zoom Seniors
Welke resultaten zijn er tot dusver bereikt?

• Integratie van Nederlandstalige en Franstalige netwerken en partners
• Coördinatie tussen proefprojecten die op een verschillende manier gefinancierd worden
Hoe kunt u aan de actie deelnemen?

Als partner van BOOST zijn er verschillende manieren om betrokken te raken:

• Deelnemen aan de vergaderingen
• Plaatselijke middelen of initiatieven identificeren
• Betrokkenheid bij activiteiten op het niveau van de wijken
• De verbinding maken als buurt- of ziekenhuisreferent

Verantwoordelijke voor de actie
Gaétane Thirion
gaetane.thirion@brusano.brussels   Spoeddiensten en huisartsgeneeskunde (in ontwikkeling)
Wat is het?

Dit pakket heeft als doel het gebruik van spoeddiensten efficiënter te maken door een beter gebruik van de huisartsgeneeskunde en de patiënt tekens van achteruitgang van zijn gezondheid zelf te helpen opsporen.

Concreet gaat het over
• Ondersteuning van de bewustmaking en de vorming van de patiënten zodat ze leren om waarschuwingssignalen vroegtijdig te herkennen en passende actie te ondernemen (minimale veiligheidscompetenties), om te vermijden dat ze een beroep doen op de spoeddiensten
• Systematisch telefonisch contact houden met de patiënten met een verhoogd risico op een nieuwe ziekenhuisopname nadat ze de spoedafdeling hebben verlaten
• Chronische patiënten op een efficiënte manier doorverwijzen naar de huisartsgeneeskunde
• Patiënten ervan bewustmaken dat het belangrijk is om door een huisarts gevolgd te worden

De groep heeft 5 werkassen vastgelegd
1) studies
2) campagne (bewustmaking)
3) plaatselijke multidisciplinaire ontmoetingen
4) telefonische screening
5) opleidingen (voor de patiënten om onderscheid te maken tussen situaties die een bezoek aan de spoeddienst vereisen en situaties die door de huisarts behandeld kunnen worden)
Wanneer vindt dit plaats?

De denkoefening loopt gedurende het hele project door.

Planning

September 2019 – december 2021

Waar komt de actie tot stand?

Schaal: de actie komt tot stand over het hele grondgebied van BOOST.

Wat zijn de verwachte voordelen?

Het doel van dit actiepakket is om het gebruik van de huisartsgeneeskunde te verhogen en het niet-efficiënte gebruik van de spoeddiensten en meer algemeen van de gespecialiseerde zorg te verminderen via

– een beter besef van het belang van de huisartsgeneeskunde bij de patiënten

– een empowerment van die patiënten op het vlak van het vermogen om alarmsignalen te herkennen

– een telefonische follow-up, vanuit de ziekenhuizen, om ervoor te zorgen dat mensen die vaak een beroep doen op de spoeddienst minder vaak opnieuw opgenomen worden

– Een verbetering van de doorverwijzing dankzij een sterkere band tussen de ziekenhuizen en de ambulante medische, psychologische en sociale zorg.
Naar wie is de actie gericht?

De actie is gericht naar zorgverleners (medisch, sociaal enz.).
Wat maakt het innovatief?

De werkgroep bestaat uit zorgverleners uit diverse sectoren, waaronder de ziekenhuizen en de ambulante zorg. Hoewel er al enkele initiatieven bestaan waar zorgverleners uit de ambulante zorg en de ziekenhuizen elkaar kunnen ontmoeten, wordt die diverse vertegenwoordiging nog verder doorgedreven in het kader van deze werkgroep, wat op zich al een vernieuwend element is.

De diversiteit van de groep maakt het mogelijk om rekening te houden met de verschillende standpunten in het kader van acties die bedoeld zijn om systemisch te zijn. We mogen dus hopen dat de toekomstige oplossingen op zich vernieuwend zullen zijn.
Welke partners zijn hierbij betrokken?

De partners die betrokken zijn bij de uitwerking van de methode zijn
BRUSANO, Centre de Santé du Miroir, FBHAV, Huis voor Gezondheid, Huize Sint-Monika, Kliniek Sint-Jan, Ligue des Usagers des Services de Santé, Maison Médicale Santé Plurielle, OCMW van Sint-Gillis, Service Social de la Mutualité Saint-Michel, UMC Sint-Pieter, UPB/AVB (Apothekersvereniging van Brussel), Coördinatie 107 van de hervorming van de geestelijkegezondheidszorg en 1 moderator van de Sylos.
Welke resultaten zijn er tot dusver bereikt?

De WG heeft gewerkt

Studies: Aan een objectieve kijk op de situatie bij het gebruik van spoeddiensten. Op vraag van de werkgroep heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad uit de resultaten van zijn onderzoek naar het gebruik van spoeddiensten de gegevens voor de BOOST-zone geïsoleerd; tegelijkertijd werken de ziekenhuizen UMC Sint-Pieter en Kliniek Sint-Jan aan het profiel van de patiënten die een beroep doen op hun spoeddiensten

Campagnes en bewustmaking: Aan het repertorium van bestaande tools en strategieën voor bewustmaking (video en affiche van de FBHAV/BHAK-campagne over het gebruik van de spoeddiensten, de website doctorbrussels.be waarmee je een dokter kunt vinden in Brussel, video waarin huisartspartners worden voorgesteld, affiche en video van de campagne 1733 enz.).

Plaatselijke multidisciplinaire ontmoetingen: Aan plaatselijke multidisciplinaire ontmoetingen georganiseerd rond casussen tussen de spoeddiensten, de huisartsgeneeskunde en sociale en medische hulpverleners, in Sint-Gillis en Sint-Joost. Die ontmoetingen, die gepland waren in mei en juni, zijn uitgesteld als gevolg van de gezondheidscrisis door COVID-19.
Hoe kunt u aan de actie deelnemen?

Er zijn meerdere manieren om aan de actie deel te nemen

– Door zich aan te sluiten bij de werkgroep, ongeacht of je een partner bent van het BOOST-project of niet

– Door bij te dragen via het leveren van gegevens waarmee de situatie van het gebruik van spoeddiensten en van de huisartsgeneeskunde geobjectiveerd kan worden

– Door deel te nemen aan de plaatselijke ontmoetingen die georganiseerd worden op het terrein

– Door de methoden en tools die ontwikkeld zijn in het kader van het BOOST-project toe te passen op andere grondgebieden of voor andere aandoeningen.

Verantwoordelijke voor de actie 
Gaétane Thirion
gaetane.thirion@brusano.brussels  

De deelnemende organisaties